Etiquetado: Pedanías

Resolucions de l’Assemblea de la Federació de Veïns.

Després del debat dels assistents es van aprovar les següents RESOLUCIONS:

PRIMERA:
Instar als dos Departaments Sanitaris del municipi, tant al de l’Hospital General com a Hospital del Vinalopó, a adoptar les mesures necessàries per resoldre la problemàtica de la saturació en els Centres de Salut, així com a resoldre de forma immediata el problema informàtic, a fi que puga haver-hi comunicació immediata entre els dos serveis hospitalaris i puguen accedir als historials clínics sense cap problema. Cal dir que l’Ajuntament d’Elx ha d’adoptar les mesures de pressió necessàries davant la Conselleria de Sanitat, a fi de resoldre aquesta problemàtica que afecta a un nombre important d’usuaris.

SEGONA:
Instar a l’Ajuntament d’Elx al fet que prenga les mesures necessàries perquè es duga a terme un Pla Integral efectiu contra el morrut roig, amb la implicació de totes les Administracions, propietaris d’horts de palmeres, així com amb moviments socials, atès que es tracta d’un Patrimoni de la Humanitat i està de debò risc d’extinció.

Així com es duguen a terme les actuacions pertinents per fi de protegir les pinades del municipi, afectades per un insecte similar al morrut roig (tomicus destruens), que pot arrasar en poques dècades amb les nostres pinedes.

També al fet que procedisca a una neteja en profunditat del riu Vinalopó i convertir-ho en un atractiu turístic i de gaudi dels il·licitans.

TERCERA:
Davant la recent aprovació de la Llei de Seguretat Ciutadana, mostrar el nostre rebuig a la implantació d’aquesta Llei, perquè considerem que afecten als  drets constitucionals com el dret de reunió o manifestació amb sancions administratives. La ciutadania ha de ser escoltada, i no reprimida.

El camí a seguir és el de la participació ciutadana i no la imposició. La gent està patint en pròpies carns retalles en drets que tenia reconeguts i resulta natural que expresse el seu descontentament en el carrer; i dita descontenta ha de ser arreplegat per les persones que ens governen.

Elx, 23 de febrer 2015

La Junta Permanent de la Federació d’Associacions de Veïns Dama de Elx

Anuncios

Resoluciones de la Asamblea de la Federación de Vecinos.

Tras el debate de los asistentes se aprobaron las siguientes RESOLUCIONES:

PRIMERA:

Instar a los dos Departamentos Sanitarios del municipio, tanto al del Hospital General como Hospital del Vinalopó, a adoptar las medidas necesarias al fin de resolver la problemática de la saturación en los distintos Centros de Salud, así como a resolver de forma inmediata el problema informático, a fin de que pueda haber comunicación inmediata entre los dos servicios hospitalarios y puedan acceder a los historiales clínicos sin ningún problema.

También instamos al Ayuntamiento de Elche, para que adopte las medidas de presión necesarias ante la Consellería de Sanidad, a fin de resolver esta problemática que afecta a un número importante de usuarios.

SEGUNDA:

Instar al Ayuntamiento de Elche a que tome las medidas necesarias para que se lleve a cabo un Plan Integral efectivo contra el picudo rojo, con la implicación de todas las Administraciones, propietarios de huertos de palmeras, así como con movimientos sociales, dado que se trata de un Patrimonio de la Humanidad y está en serio riesgo de extinción.

Así como se lleven a cabo las actuaciones pertinentes al fin de proteger las pinadas del municipio, afectadas por un insecto similar al picudo rojo (tomicus destruens), que puede arrasar en pocas décadas con nuestros pinares.

También a que proceda a una limpieza en profundidad del río Vinalopó y convertirlo en un atractivo turístico y de disfrute de los ilicitanos.

TERCERA:

Ante la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, mostrar nuestro rechazo a la implantación de esta Ley, porque consideramos que no se pueden cercenar derechos constitucionales como el derecho de reunión o manifestación con sanciones administrativas. La ciudadanía debe ser escuchada, y no reprimida.

El camino a seguir es el de la participación ciudadana y no la imposición. La gente está sufriendo en propias carnes recortes en derechos que tenía reconocidos y resulta natural que exprese su descontento en la calle; y dicho descontento debe ser recogido por las personas que nos gobiernan.

Elche, 23 de febrero 2015

La Junta Permanente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Dama de Elche

Asamblea de la Federación, assemblea de la Federació.

Aquest dissabte 21 de febrer, hem realitzat l’Assemblea de la Federació de Veïns, que aquesta vegada s’ha reunit en la seu de l’Associació de Veïns de Altabix.

En l’Assemblea, es van aprovar per unanimitat dels assistents, l’Informe de gestió d’activitats realitzades així com la gestió econòmica.

Al mateix temps es van debatre les activitats a realitzar al llarg de l’any 2015. Destacant la celebració del Dia del Veí, fent-ho coincidir amb la festivitat de Sant Vicent en el barri de Altabix, el proper dia 13 d’Abril. El desenvolupament de l’Escola Veïnal formant als representants veïnals en temes relacionats amb el medi ambient (sorolls, plaga del morrut roig, reciclatge, horts urbans, etc). Així mateix es continuarà amb el treball de suport i reforç a les Associacions Veïnals.

Este sábado 21 de febrero, hemos realizado la Asamblea de la Federación de Vecinos, que esta vez se ha reunido en la sede de la Asociación de Vecinos de Altabix.

20150221_10442320150221_104439

20150221_110214

En la Asamblea, se aprobaron por unanimidad de los asistentes, el Informe de gestión de actividades realizadas así como la gestión económica.

Al mismo tiempo se debatieron las actividades a realizar a lo largo del año 2015. Destacando la celebración del Día del Vecino, haciéndolo coincidir con la festividad de San Vicente en el barrio de Altabix, el próximo día 13 de Abril. El desarrollo de la Escuela Vecinal formando a los representantes vecinales en temas relacionados con el medioambiente (ruidos, plaga del picudo, reciclaje, huertos urbanos, etc). Asimismo se continuará con el trabajo de apoyo y refuerzo a las Asociaciones Vecinales.